Władze i prawo Almery

Władzę w Królewskim Mieście Almerze sprawuje jednoosobowo Kasztelan, powoływany i odwoływany przez Jego Królewską Mość. W swej działalności odpowiada przed Królem i Radą Królestwa, którym jest obowiązany zdawać sprawozdania ze swoich prac oraz sytuacji w mieście. Do obowiązków Kasztelana należy:

  • sprzedaż posesji, zgodnie z przepisami i ograniczeniami prawa stanowego,
  • dbanie o przestrzeganie porządku stanowego w mieście,
  • udzielanie niezbędnych informacji nowym mieszkańcom miasta,
  • informowanie społeczeństwa o życiu miasta poprzez artykuły w „Heroldzie”,
  • opisywanie lub zlecanie opisywania zabytków i historii miasta,
  • inicjowanie i organizowanie uroczystości w mieście.

Wilkierze (obowiązujące przepisy) Almery

Rozkazy i postanowienia